«menu
Tachu Naito, Nikken Sekkei
Tokyo Tower
Tokyo, Japan, 1958
2013