«menu
Seiichi Shirai, Shoto Museum of Art
Tokyo, Japan, 1980
2016/18/23