«menu
Seiichi Shirai
Shoto Museum of Art
Tokyo, Japan, 1980
2013