«menu
Seiichi Shirai
Shinwa Bank headquarters
Sasebo, Japan, 1975
2015