«menu
Seiichi Shirai
NOA Building
Tokyo, Japan, 1974
2013