«menu
Seiichi Shirai, NOA Building
Tokyo, Japan, 1974
2013/16