«menu
Sou Fujimoto
Musashino Art University Library
Tokyo, Japan, 2010
2013