«menu
Yoshio Taniguchi
Gallery of Horyuji Treasures
Tokyo, Japan, 1999
2013